INTRODUCTIE
THUISADMINISTRATIE
BEWINDVOERING EN MENTORSCHAP
NALATENSCHAPPEN
PRAKTISCHE HULP
TARIEVEN
CONTACT
bewindvoering
BEWINDVOERING en MENTORSCHAP

Bewindvoering is voor mensen, die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend, niet meer in staat zijn om hun eigen financiën en belangen zelf te kunnen regelen.
Hiervoor moet een verzoek bij de kantonrechter worden ingediend.
AdminCura kan samen met u dit verzoek indienen en onze consulenten kunnen, indien u dat wenst, als bewindvoerder benoemd worden door de kantonrechter. Wij leggen dan jaarlijks aan de rechtbank en betrokkenen rekening en verantwoording af.
Een bewindvoerder beheert dan uw inkomsten en uw uitgaven en regelt de financiële zaken.

Mentorschap is voor mensen die vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn om zelf beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
De mentor wordt benoemd door de kantonrechter. De consulenten van AdminCura kunnen, indien u dat wenst, als mentor benoemd worden en als wettelijk vertegenwoordiger en vertrouwenspersoon uw belangen behartigen.
Een mentor waakt over uw persoonlijke belangen.

De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK).

Algemene voorwaarden